Vedtægter

Vedtaget på Limenas generalforsamling d. 27. februar 2019

§1 Navn og hjemsted 

Ungdomsteaterforeningen Limenas er hjemhørende i Rudersdal Kommune.

§2 Formål

Limenas’ formål er at give børn og unge i Rudersdal et tilbud om deltagelse i opsætningen af en årlig teaterforestilling samt evt. andre primært drama-relaterede aktiviteter i løbet af året. Eventuelle overskud ved foreningens aktiviteter anvendes til finansiering af nye aktiviteter.

§3 Medlemmer

Alle børn og unge over 11 år kan blive medlemmer af Limenas såfremt der er plads. Limenas’ bestyrelse fastlægger og administrerer reglerne for optagelse hvis flere ønsker at blive medlem end der er plads til. Medlemmers egenbetaling for deltagelse i Limenas’ aktiviteter vil variere afhængigt af aktiviteternes karakter.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal. Alle medlemmer har stemmeret, som kun kan udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 16 år repræsenteres på generalforsamlingen af én af deres forældre. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i april. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse blandt forældre til medlemmer. Ændringer i foreningens vedtægter kræver 2/3-deles flertal på en generalforsamling. Enhver forælder kan fremsætte forslag til ændring af vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen beretning, regnskab og aktivitetsplan for det kommende år. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt det forlanges af forældrene til mindst 10 medlemmer.

§5 Foreningens ledelse

Limenas ledes af en bestyrelse på seks til otte medlemmer. Disse er forældre til nuværende eller tidligere medlemmer af Limenas. De vælges af de fremmødte på generalforsamlingen for en 2-årig periode således, at der på hver generalforsamling er tre til fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Afstemningen er skriftlig og hemmelig såfremt det begæres på generalforsamlingen. Bestyrelsen forestår ledelse og drift af foreningen ud fra generalforsamlingens beslutninger. Foreningen tegnes i alle økonomiske forhold af enten foreningens formand eller kasserer.

§6 Valg af formand, kasserer og revisor

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Foreningens regnskab revideres af 1 revisor, som vælges på generalforsamlingen og som ikke er medlemmer af bestyrelsen.

§7 Aflæggelse af regnskab

Foreningens regnskab er: 1. april – 31. marts.

§8 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning tilfalder et eventuelt overskud en eller flere aktiviteter i Rudersdal Kommune rettet mod ungdom og kultur.